Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Yakka TPLF ijoolee Oromoo irrati raawwata jirtu Adoolesaa 20/2014

Ilmaan Oromoo Mana Hidhaa Kalchallee Amboo keessatti dararamaa turan erga Manni Murtii Waliigala Oromiyaa mirgii wabii isaanii qarshii 1000 qabsiisuun akka eegamuuf ajaja dabarseen boodaa humnoota Tikaa fi Poolisii Federaalaan ukkanfamanii Mana hidhaa Amboo irraa ganama barii lafaa fudhatamuun Mootummaa Federaalaa wayyaanee TPLF/EPRDF/OPDOf dabarfamanii kennamuun gara Mana hidhaa Maa'ikalaawwiitti dabarfaman.

Gabaasaa : Adoolessa 20/2014 Godina Lixa Shawaatti ilmaan Oromoo Oromummaan Yakkamanii Waraana mootummaa Abbaa Irree EPRDF/TPLF/OPDO'n qabamanii mana hidhaa kachallee Ambootti ajaja mana murtii fi balleessa tokko malee baatii sadii oliif dararamaa turan, Mootummaan abbaa irree Wayyaanee aangoo mana murtii Oromiyaa tuffachuu fi fudhatama dhabsiisuudhaan ilmaan Oromoo Mirgii Wabii isaanii akka eegamuuf Manni Murtii Waliigala Oromiyaa murtee qarshii 1000 qabsiisuun mirgii wabii isaanii akka eegamuuf murteessee, Mannii hidhaa Kalchallee Amboo qajeelfama Mana Murtii Waliigala Oromiyaa fudhatama dhabsiisuun, ajaja mootummaa Wayyaanee TPLF irraa itti darbaa jiru sodaachuun ilmaan Oromoo Mana hidhaa Kalchallee Amboo keessa jiran dabarsee Mootummaa Federaalaa wayyaanee TPLF/EPRDF/OPDO'f dabarsee kennaa jira. Ilman Oromoo mana hidhaa Kalchallee Amboo keessa utuu manni murtii Waliigala Oromiyaa ilmaan Oromoo kunneen balleessa hin qaban dhimmi isaanii hanga qulqullaa'utti mirgi wabii eegamuufii qaba jedhee qajeelfama kennaa jiruu ilmaan Oromoo humna tikaa fi humna Poolisii Fedaeraalaan ukkanfamanii gara Mana hidhaa Wayyaanee gidduu galeessa Maa'ikalaawwiitti dabarfamanii kennamaa jiru, ilmaan Oromoo badii tokko malee mana Hidhaa Amboo irra halkan gara barii lafaa konkolaataan ukkaanfamanii loltootaa wayyaaneen fudhataman kanneen armaan gadii kan keessatti argamanidha.

 1. Shaamarree Ayyaantuu Margaa daldaltuu huccuu aadaa magaalaa Amboo kan taate, FDG garee qindeesse waliin hariiroo qabda jechuun Amboo irra kan qabamte.

 2. Dargaggoo Getachoo Qajeelaa koolleejjii dhunfaa irra diplomaan eebbifamee hojii dhabdee ta'ee nama hojii dhuunfaa isaan of jiraachisuu, Obboleessi kee Diriirsaa Qajeelaa WBO dha, qajeelfama obboleessa kee irra sitti darbuun FDG garee qindeessee keessa qooda qabda jechuun magaalaa Amboo irraa kan qabame.

 3. Barataa Walabummaa Dabalee barataa civil Engineeringii Yuunibarsiitii Adaamaa irra qabame, FDG qindeessuu keessatti qooda qabda jechuun kan yakkame qabame,

 4. Barataa Sanyii Cimdeessaa Kolleejjii dhunfaa irraa Dipilomaan eebbifamee ,hojii dhabdee ta'ee magaalaa Amboo keessa utuu jiraatu FDG keessatti himaachuun sochii

 5. Barataa Tadaalaa Tasfayee sochii FDG keessatti hirmatee jirta jechuun kan yakkame, 6. Barataa Warqinaa Muldhataa, sochii dargaggoota barattoota Oromoo keessatti hirmaattee jirta jechuun yakkamee kan qabame.

 7. Barataa Caalaa Baayisaa, qoodni FDG keessatti gaggeessa turte guddadha, jechuun Amboo irraa kan qabame.

 8. Taammiree Caalaa hojjetaa wajjira dargaggoo Geedoo irra FDG kakkaasuu keessatti hirmaattee jirta jechuun kan qabame.

 9. Alamayyoo Irreessoo , uummaata FDGf kakkasaa turte jechuun yakkamee Magaalaa Amboo irra kan qabame,

10. Mallasaa Kabbadaa FDG gaggeeffamaa ture keessatti ga’ee guddaa ba’uun uummanni akka manaa ba’ee hiriiruu goote haalduree mijeessa turte jechuun Magaalaa Amboo irra kan qabame

 11. Alamuu Magarsaa , dardaraa umriin ganna 16 ta’ee kan refeensa sirreessuun of jiraachisuu FDG gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaacha jirta jechuun sobaan yakkamee magaalaa Amboo irra qabame kan hidhame fi Ilmaan Oromoo baay’inni isaanii 16 ta’uu kanneen keessatti argaman guyyaa har’aa gana sa’aa 12:30 irratti konkolaataa Mana hidhaa kalchallee Amboon mana hidhaa kachallee Amboo irra butamanii mootummaa federaala fashistii wayyaanee TPLF/EPRDF/OPDOf dabarfamanii kennamuun mana hidhaa Maa’ikalaawwiitti dararama irra gara dararama caaluutti dabarfamuun ibsamee jira. Uummaanni oromoo jiraattootni magaalaa Amboo fi maatiin hidhamtoota ganama irraa eegaluun ijoollee keenyaa fidaa jechuun bulchiinsa mana hidhaa kachallee Amboo dhiphisaa kan oolan ta’uun hubatame jira. Kessattuu uummaanni hundi keenya iyyuu ijoollee keenya waliin hidhamna , uummaanni keenya hikamuu qaba. Ajajni manni murtii Oromiyaa irra darbee tuffatamuun Uummannii Oromoo mootummaa ofii akka hin qabnee fi mana murtii ofii akka hin qabne kan argisiisuu fi Tuffii mana murtii Oromiyaaf qaban ta’uu waliif dhaama jira.

 Akeekni kun ittumaa FDG fi tarkaanfii caaluutti kan nu seensisuu malee kan duubatti nu deebisuu, kan abbaa irreef nu jilbeeffachiisuu miti jechuun maatiin hidhamtoota Oromoo fi uummaanni Oromoo bulchiinsa mana hidhaa kalchallee Ambootti himan. Itti dabaluunis uummaanni warri uummata keenya ofiin qabdanii utuu manni murtii Waliigala Oromiyaa mirga wabii eegafii isiniin jedhuu dabarsitanii warraa gooftolii keessan wayyaaneetti ijoollee keenya dabarsitanii kennaa waan jirtaniif tarkaanfii isinii fi maatii akkasumas qabeenya keessan irratti fudhatamuuf itti gaafatamaan isin mataa keessan ta’uu beeka jechuun uummaanni dhaamsaa Akeekkachiisaa fi dheekkamasaan guutameen dubbatee jira. Abbaan irree Wayyaanee waan qabee gadhiisa jiru wallaalee humna waraanaa heddummina qabu magaalaa ambootti bobbaasuun Amboon eeggichaa imaa keessa kan jirtuu ta’uu fi sochiin diddaa uummataa daran jabaachaa jiraachuun hubatamera.

 

 Injifannoon U/Oromoof!!.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved