Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 

OPDO/TPLF kara Juneedii Saaddoo Dirma hojeecha jira jeedha Oromooon. Kun erga biyya dhufee dha.

Yakkama yakka issati hin gaafatamu tanan yakka hojeechun hin dhaabatu. Waan hojeetama jiru kun Qabsoo Oromoo busheesuuf wal didan gaba'oota giduti akka dhalatuu itti yadameeti.

 

Hayyee Nagaan koo kabajaa bakka ati jirtutti si'aa qaqqabu jechaa akkasumallee gumaachi isin Agartuu taatanii ilmaan Oromoo bilisummaa gonffachiisuuf jettanii halkaniifi guyyaa osoo nan dadhabe akkasumallee nan dheebodhe osoo hin jedhin Uummata keetti Abdii itti horuuf caraaqqii ati gochaa jirtu yoomiyyuu galmee Seenaa meessatti bakka guddaa ilmaan oromoo irraa qabda.Itti aansee Ani yaada haalaan jabduu taate tokkotu sammuukoo na jeeqaa jira gidduu kana innis maalinni yoo naan jette dhimma obbo juunediin saaddooti. Ani akka yaada kiyyaati dhimmi juneddiin saaddoo kun torbee kana guutummaa meedi'aa hawwaasaa qabachuudhaan guutummaa uummata Oromoofi qeerroo oromootti akkamalee mataa dhukkubbii ta'aa jira.Qabsaa'ota heeduus wal falmisiisaa jira. Akkasumasa Qeerroo heedduu walitti buusaa fi walitti muffachiisaa jira kunimmoo shira mootummaan garboonffattuun wayyaaneeqabsoo uummanni Oromoo fi qeerroon Oromoo gochaa jiru ittiin gufachiisuuf shira qindaa'ee achii as ba'eedha waan ta'eef aniakka qabsa'aa yookiin akka qeerroo tokkootti dhimma juuneddiin saaddoo kana irraa waan heedduun xiinxalee hubadhe.Innis maalinni yoo naan jette....
1, Mootummaan garboonffattuun murna bicuu wayyaanee aangoo isheetti fayyadamuun afaan qawween biyya bulchaa jirtu Uummanni Oromoo dhimma Falmii fincila diddaa garbummaa dhiisee dhimma ololaa kanatti akkanni itti qabamuun waa'ee qabsoo bilisummaa oromoo ittiin irraanffatuuf kaayyoo OPDO'nshira xaxxee ittiin Achii As nutti baateedha....
2, Mootummaan wayyaanee qabsoon uummanni oromoo baatii 11 oliif gochaa ture waan daran humna ishee fi Diinagdee ishee laaffiseef Sodaa guddaa keessa seentee kirkiraffannaadhaan naatee waan qabduu fi waan dhiistu walaaltee waan jirtuuf shira kana waayilan shee OPDO waliin ta'uun qopheeffattee uummata oromoo ittiin qabsoo isaa afanffajjeessuuf kiyyoo kana qabattee achii as nu baatee jirti...
3, Mootummaan wayyaanee Uummanni Oromoo Guutuu oromiyaa keessa jiraatu yeroo ammaan kana baayyinaan yaadni isaa fedhii gara ayyaana irreechaa akkasumas uummanni oromoo heedduminaan buqqa'ee gara hora arssaddii deemuuf qoophii ballaa xumureewaan jiruuf mootummaan wayyaaneemmoo uummanni yoo heedduminaan gara hora arsaddii deeme achitti fincila kaasa jettee sodaa guddaa waan qabduuf shira waa'ee Juuneddiin saaddoo kana qabattee achii as nutti dhuftee jirti. Yeroo ammaa kana perezdanti oromiyaa duraani obbo juneddin saddoo midiyaa hawwasa qabatee wawwataa jiru kun nuuf nun taane. Kaleessa yeroo umnaaf yeroo isaa qabu ummataf qerroo biyyaa waliin demuu dhiisee harraa erga gara itti debi'u gaafa dhabuu odeessuun isaa waan nugammachisu hin qabu .ammas tanaan dura butonnii OPDO erga gara itti tarkaanfatu dhabee ani akkas kan jedhuf ommuta burjajessuf warri shira xaxan nurraa usuu/callisuu qabu.nuti ilmoon oromoo gochaa abashoonni jarraa tokkof wallakka nurratti rawwatan hin dagannu.  Faayidaan isheen kana irraa argattus uummannii oromoo fi qeerroon guutuu oromiyaa keessa jiru waa'ee irreechaa yaaduu dhiisee waa'ee falmii juuneddiin saaddootti qabamee akkanni waa'ee irreecha Haasa'uu dagatuuf shira kanaan ayyaanicha gufachiisuuf kiyyoo xaxamaa jiruudha. jiruudha.

 

N.B. OPDOn kara booroo Juneedii qabsa'aa Oromoo goodhatan Ogannoota ABO waliin wal qixeesan dhiyessa jiru, Diaspora fi Aktivistoon kuma bareengada Biyyati galan Kondumniyem fudhatan hara amoo gosan Juneediin sadoo yakka irra bilisa goochuu yaaluu, kun amoo TPLF/OPDOn akka yaadicha madisisan beekama dha. Juneedii Sadoo yakkaman Baratoota Oromoo Tigire ficisise hara qabsa'aa of goodhe akka dhiyyatuu OPDOtu dirqama keenef.Yakka Oromoo irrati raawwatame tokko ilee if hin goone.Waan hunda Federalatu raawwate jeedhe. Preezdaant Oromiya erga ta'ee Oromoof falmatee maliif hin hidhamne maliif hin wareegamne Baqalaa Garba faa maliif utuu ango utuu hin qabatiin falmatan hidhaman. Media hundi yeeroo tokko guyya tokko Juneedin Sadoo wagga 5 booda qabatan akka dhiyyatan kan goodhe TPLF/OPDO ta'uu isaa akka beektan kun dhiyooti if ba'aa.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved