Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Mootummaa qoofa miti ummati ilee jijjiramu qabna. Fayyida Argachuf soban wal farasun jijjirama hin fidu !!!!!

 

Oromoo waga 150f Hoji diplomasi irra dhibame ture Embassyn Ethiopia Oromoo hin beeku, Oromoo ilee jara hin beeku ture. Siirna Ethiopia wagota 150 quunammti biyya ala waliin goodhame keessati wayeen Oromoo biyya hormati himame hin beeku, Oromoon lammiin jeedhu ilee biyya Ethiopia keessa akka jiru Embassy Ethiopia Adunyati himee hin beeku, Lammiin Oromoons Embassy Ethiopia fi ministera dhama ala keessati bakka argate hin beeku. Lammin Oromoo barumsa fi baqan biyya ba'uu ilee Embassy Ethiopia Embassy Habasha jeedhe irra maqee darba male hin seenu, yoo seene ilee Oromoo akka lammiti hin keesumeefamu ture, Ayyana waga guyya Ethiopia yeeroo kabajan kan wamaman duranti Amhara, Tigire fi Girage ture amamoo Tigire qoofa ture, wagoota 30 darban biyya alan ture waan ani siirti beekun jeedha bara 1989 jalaqaba egale biyya Russiati hangan tureti guyya tokko akka lammi Ethiopiati Embassy Ethiopia seene hin beeku xifuma iyuu ABO jeedhame yakame Pasporta male jiradhe dhuma irrati UN biyyati na deebise lise pasedhan. Soba akka hin jeedhamnef torban tokkof Embassy Russia Moscow jiru Bartoota gurmessene weerare gaafa qabne marcuma Ambbasadar irra ta'uu koo nan yadadha. Biyya Belgium wagoota hanga harati jiredhe Ethiopia Embassy Seene hin beeku, Kun ana qoofa miti Oromoo tokko iyuu Embassy Tigire jeedhe irra gore darba malee Embassy kooti jeedhe isaa seenu arge hin beeku.

Garuu dhuga dubachuf Ethiopia jeechun Oromoo jeechu dha bassii Embassy kana kana basuu harka 70 oromoo fi Oromiyadha, Oromoon Embassy Ethiopia keessa jirachu batusi, Oromoo keesumefamu dhorkamusi, barana ilee ji'a August keessa yakkamtoon TPLF Embassy Ethiopia Belgium jiran ta'ee jeedhan VISA na dhorkatan rakko heeduf na saxilan jiru.VISA Andargachew Tsige ilee argate ani dhorkatamu kooti Ethiopia seene ilee kana wal qabate Qamoota Mootuma waliin akkan wal hin argine goodhamu isaa yakka ani hin dagane anara ga'ee jira.

Waqayoo waan hunda jijjire yeeroo jalaqabaf waga 30 keessati Embassy Ethiopia seene kabajan Ambassadr Ethiopia waliin dubachuf ini kaleessa kun(23/11/2018) yeeroo jalaqaba,Ambasadari Ethiopia Haran fi Diplomatooni Embassicha Simana garii fi kabajan mariin isaan waliin goodheti gamaden jira, jijirama guda akka fidu qaban ilee abdin irra qaba, Mufi ani Mootummaa Ethiopia irrati qabu balinan iftominan Embassy Ethiopiati dhiyefadhen jira, Keesumati:-

- Ajeejacha Oromoo irrati rawwatama jiru Mootuumman Feederala atataman akkan dhabu;

- Qabsoo Dhaabileen Mormitoota Oromoo gegesanti ture hara garuu seeran keesumefamu dhabun keenya xifuma iyuu fareen qabsoo Oromoo itti mudama jirachu,

- Gaafin Oromoo itti wareegama ture tokko ilee deebi dhabu fi Mirgi Oromoo biyyati keessati kabajamu dhabu;

- Embassy Ethiopia dhaabilee Oromoo fi hawwassa Oromoo siirti tajajilu fi mootummaa Ethiopian wal qunamsisu dhabu fakeenya Embassy Washinton DC kkf

Kara birra amoo uni Oromoon biyya ala jiru ilee Embassy Ethiopia deemne dubsu irra baqachu dhisu fi Embassy Ethiopia wal qunammun ga'ee keenya ba'uu dhabu; Dr. Warqine Gabaye fi Diplomaton biyyati lammin Oromoo akka bayiina isaa fi hirmana biyyati keessati goodhu Embassy Ethiopia keessati wagoota 100 irra ugurame ture keessati qooda Olana akka argatu fi Ilaachi Embassy Oromoof qabu akka jijjiramu, Haawwassi Oromoo Embassy Ethiopia qabeenya isaa ta'uu beeke hirmna isaa akka foyeesu, kara mootummasi kara hawwassa Oromoo jijjirami gudan akka barbachisu waliin dubane jira, Embassy Ethiopia jijjirama akkasi mulusi isaa keesumati yakka Oromoo irrati wagoota 30 darban Oromoo irrati dalagama ture ani ija koon arge ni jijjiru jeedhen abdi goodha. Nu ilee dandeeti fi jalala saba keenyaf qabnu irra ka'uun Adda fi Seena saba keenya waga 150 ukamfame ture adunyati ibsuf Embassy Ethiopiati waliin hojeechu qabnan jeedha. Kana booda, wal takkalu, dhaga walti darbu, wal komachu fi wal hamachun hafee waan hunda ifaati waliin muraachun jalala fi wal amantan hojeechu akka dandeenyu fi rakko nu kaafne ilee Mootummati beekisun Eùmbassy Hawwassa fi Mootumma giduti gufu ta'uun hafee riiqicha garii ta'ee hoji diplomasi akka hojeetu waada nu galan jiru. Embassy Ethiopia fi Ministeri dhimmaa ala hoji diplomasi wayee Oromoo irrati qabu fi dhaabilee Mormitoota biyya ala jiran siirti ni keesumeessa moo akkuma bara darbe Qabsoo Oromoo goodhe irrati habashatoofi ciidha qoophesa lata? kana bulee ilaala yoo siirefachu dhisan ilee nu qoosati hin dhifnu Diplomasin Ethiopia Embassyn Ethiopia gutuman jijiramu qaba Waraaqisa haqa gegefamu qaba.

Jijjiramni Dhugan Ummata birasi ga'uu qaba. 
Jijjirma Ethiopia keesa deema jiru namoon hubatan itti cichan deema jiran murasa keesuma ODP keessa nama 10 hin caalaan Miseensoon ODP Million 4 waan Obbo Lammaa Magarsa fi Dr. Abiyi Ahmed hojeecha jiran xifuma hin beekan ykn beeka baleessa jiru, Ogannoon fi Dabbaloon ODP Zoni fi Aanaa irra jiran waan obbo Lamman ffaa hojeetan fallaa isaa hojeecha jiru, ummata fi mootummaa walti busa jiru, jijjiramaf qoophi miti, ykn farren jijjirama waliin qunammti qabu, yeroo ummatni Oromoo ajjeefamu, buqiifamu waan tokko isaanti hin dhaga'amu, saba oromoo akka diinati ilaalu male akka lammiti ilaala hin jiran. Jijjirma kanati gufuu ta'aa jiru, bayeen isaan Lammaa fi Abiyiin gargara jiru miti takkala jiru, ummata rakkisani jeequmsa kakasu yaalu ummata irra baqatan shiira xaxaa bulu, marii fi waligaltef qoophi miti, wajjiraleen isaan gaafi ummataf deebi erga keenu dhise turera, projectoon jalaqabaman diigama jiru, bajeeti ramadamu hojiif utuu hin tane hanaaf saxilama jira, ODP miseensoota isaa Aanaa tokko irratti yakka fi samiicha rawwatan bakka biratti jijjiran fida, kun ammoo ummataa muufachiseera. Caafee fi wajjiralee Oromiyaa namoota Aanaa fi Zoni irratti ummata samaa turanin kan gutameedha. 
Mootummaan kun jijjirma kana safsisu yoo barbaadef dhaabilee Oromoo hunda marisise dhimmi kun na ilaalata warra jeedhan hirmachise caasaa samtoota diige caasaa ummataf hojeetu bakka busu qaba, qabsoon Umurii gutuu ummata kanaaf qabsa'aa turan adda duruman keessatti hirmachu qabu malee mogeefamu hin qaban. 
Jijjiramni kun hunda caalaa ammoo ummata ilaalata. Ummatni ammoo hunda caalaa boodeti hafe jira qabsoo isaa harka qulqulu fi gara qulqulun gegefaachu dhise fayyida xixiqooti of gugura jira fakeenyaf ummatni Gamoo (dorze) kan burayyu jiru birri 500 tigire irra fudhate Oromoo ajjeesa ture, mootuummaan jalala fi madamari Dr.Abyi jeedhu dhagefaacha hin jiru. Diasporan biyyaa alati wa'ee qabsoo bookisaa turte ilee biyyaa gese Konduminiyem, lafa fi Angoo qoodate afaan cufate. Namni mana tokkot qabso jijjire G/ Kinfe Danye fi Abayi Tsehaye ffaa warri Billiona saman waliin tokko, fayyidan xiinoo hin qabu, warri yeroo kana biyyaa ala ta'an wa'ee Lola Hararge wa'ee FDG iyya turan yeroo ummatni walagga isaan birrati ajjeefamu gabaasu didan. 
Ummatni keenya iyyu siiri miti, waan bayeen tajabe warrii dur ABO fi qabsoo ummata Oromoo balaleefatan fi diiguf hojeecha turan abban qabsoo uni jeedhu, warri Qeerroo nu harkati fixa turan deebi'ani nu Abbaa Qeerooti jeedhu, inni basasa ture nu hisisa fi nu darara ture saganta siimana irratti dura ta'ee waltajji guute wa'ee qabso nuti odeesa, ergamtoon TPLF saganta ABO fi Dhaabbilee Oromoo keessa harka naqatan jiru, warii dhugati qabsoo gegesa turen miseensoon ABO, OBK fi WFDO gameeyiin warri rakko meeqa arga turan amma ilee akka lammi lammaffaati ilaalama jiru namoon Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa kessa isaan jiru ija shakiin ilaalamani achi dhibama jiru. Kana caalaa waan fokkisa ani arga dhufe ammoo Dhukubi Junedin Sado Oromiyaa galche dhukubi ganduma waan hunda caalaa siyaasaa nama jibisisa, Ganduman mallatoo dadhabina fi ofti amanu dhabuti, namni ofti hin amane namoota ganda isaatitin of ijaru egala. Inni lamaaf Fayidaa ummatni Ethiopia fi Oromoo safuu, salifi fi mal nan jeedhu dhisee Malaaqaa fi fayidatti of gugure jira, biyya keenyatti guyaa 15 keessatti wanan ijan argen Ethiopia ji'a lama keessati jibe. Namni hundi beekamti barbaada waan beekama ta'ee hunda barbaade waliin suura ka'ee maxanfata, namni bakka walga'in jiru fi bakka kameeran jiru dura adeeme dhabata, TV, Redio fi FB irra suuran isaan ba'uun akka qabsa'aa isaan goodhuti fudhatu kun hundi beekamti barbaacha, Namni beekamti isaaf hin malee barbaadu Angoo isaaf hin malee barbaada, namni Angoo isaaf hin malee barbaadu fayidaa isaaf hin malee barbaada kana jeechun sabaf qabsa'uu utuu hin tane akka TPLF qabsa'ani ofumaf saamachuuf yoo ta'ee hatuu waliin dhabachuun gatii hin qabu. Kanaafuu Mootummaa caalaa ummatni fi diasporan qabsa'aa ofin jeedhan amala isaan jijirachu qabu, feedhi dhunfaf foolachu dhisu qabdu. Rabbin sodadha wagaa 150 garbomne jira Oromoo fi Oromiyaa Bilisommsu qabna. Obbo Lammaa Magarsa ffaa ilee hatuu fayidaaf katuu waliin dhabaachu hin qaban Oromoo abba biyya goochu qabna, Dhaamsa Obboo Alemayeh Atomsa yaadachun dirqama.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved