Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Diasporan Qabsoo Oromoo  tumsuf mirga isaa fi dirqama isaa beeku qaba.

 

Diasporan Oromoo Abban qabsoo Oromoo uumata Oromoo biyya jiru ta’uu beeku qaba ture, Oromoo Milliona 50 ta’uu utu biyya jiru, diasporan 500 hiiree Oromoo nutu murtesaa jeechun Oromoo biyya keessa diina dura dhaabbacha jiru hamilee cabsuu ta’aa. Kun siirefamuu banan hojiin Diaspora qabsoo Oromoo baleesisuu ta’a. Kana durasi goodhama ture kan hara egalame miti bara 2008, 2012, 2016 ini ammaa ammoo isaa yoomi irra iyuu hama ta'ee jira. Lammii Oromoo kan waan hunda obsaa ture, amma obsa dhabne jira. Dogogra goodhamu fi yakka hojeetamu tokkumma saba keenya tikkisuuf jeecha waan hunda dhiisaa ture, amma garuu dhiga qeerroo irratti yeroo qoosa'amu obsuu dadhabne Oromoon kana nu hubachu qabdu. Dogogra goodhama ture nu obsaan dabarsa ture keessa fakeenyaf, 

1. ABOn dhaaba ijoollee abba lafa wallagan kan hundefamte Ethiopia gargari facasuuf kate waan ta'ef dhaabba tokkouumaa Ethiopia tikisu ijare demokirasii dagagisuuf deemu qabna, kan jeedhu obsaan dabarsine, 

2. ABO yeroo ijaru iyuu Oromoo Bilisumma basuuf miti warii gara biran jeechoota nu jala fiixanii jenan  ABO jene, kaayyoon ABO siiri miti kanaf wagoota 40 booda kayyoo Ethiopiati jijjiruuf dirqamne, kan jeedhu fi wari habasha ilee kana raga ba'aani, oogannon ABO keessa EPRP keessa ba'aan kan ABO keessati ijraman jirachuu isaan Ethiopian kuufatii irra oluu ishee yeroo itti gamadan, uni ammoo qabsoo kana warii takkalani waga 40 qabsoo Oromoo qancarsa turan jirachuu isaanti gada gudan yaadacha obsine;

3.Keeyati 39 dhifne jira,wari Ethiopia ammoo Afaan Oromoo Afaan hojii Biyooleessa akka ta'uu nu fudhatan jiru,Keeyati 39 Oromoof fayyida hin qabu, Tigiren ofif baafate Hiire Of ofiin Murtefachuf malee Oromoof miti, kanaafuu dhaabilee habashoota wara birra waliin ni hojjeena kayyoo keenya dhifne yeroo jeedhame utuu Onnen nu dhiiguu tokkumman Oromoo egamuu qaba jene caalifine, dhaabii biyya keessa tokko ta'uun gariidha jene obsan dabare, Habashoon garuu Afaan Oromoo Afaan biyoolesa hata'uu hin jene Afaan English jenee jeedhani guyyaa 2 booda ganan,Kana ilee gadan obsan dabarsine

4. Hidhamtoota Seena ta'uu hin qabnu jeedhan Afaan Habashan siirbu yeroo egalame bara 2008 ilee utuu gandinu caalifne, utuu hin turiin Habashan isaan gante jeenan dhisani Oromummati deebine wari jeedhan, hara ammoo utuu hin turiin Oromumaa gatani Habashuma yeroo fudhatan argina 2016ti, namni tokko ykn dhaabi tokko yeroo mursa bara 2008 , 2012, 2016 giduuti waan hojjeetama jiruu enyuufatu jeequmsa kana umee ol fi gadii figa jira jeedhe Oromoon beekuu qaba, kana hunda obsan dabarsine 

5. Gaafa kara ittin soochii Oromoo uguramu qabu diina gorsa turan ilee obsan dabarsine fakeenyaf c) Because the army and state institutions will remain intact, secessionists will not be able to break away any part of the country and have to wait for the due process.d) If secessionists or hardcore ‘unitarists’ are unwilling to compromise on their agendas, they will have to do it through free, fair, and competitive elections and referendums. If they can garner the necessary public support, then the people have spoken, no one can stop it. 

6. Finfinnen lafa Oromoo miti, lafa saba fi sablami 85ti hundi waliqixee miriga irratti qabuu Finfinne kan hunda isaanti jedhe yeroo Hayuun Oromoo dubatu salfane, kabaja fi tokkuman Oromoo egamuu qaba jenee obsine,

7. Inni gudan Obsa nu dhorke gartuun Oromoo seera of irratti basee Afaan Oromoo fi lafa Oromoo diina Oromoof keenuuf murtesuuf ka'ee utuu lubun jiru Atlanta Charter irratti suumin nuuf qoopha'ee kana ture Document sana wari argan akka nu ibsanti Afaan Oromoo fi lafa Oromoo darbarsan hormaf lachuuf akkeeka ture akkasti ibsuu "Oromia shall be committed to linguistic justice … Municipal and district level governments may use any particular language for the purpose of government … taking into account … preference of the population.” In other words, all cities settled mostly by others (non-Oromos) would not use Afaan Oromo for official government functions but what the population prefers. If this charter sees the light of day, Afaan Oromoo would be relegated to Oromia rural areas while Amharic would become the language of Oromia cities such as Finfinee, Jimma, Bishoftu, Naqamte, Mattu etc. Every proud and self-respecting nationalist Oromo should reject, unequivocally, this proposal designed to turn back our gain to please the habasha and Western governments that are very likely funding these conventions.

Another terrible clause in the so-called charter is that “[Oromo] Land use and administration policies are subject to arrangements agreed upon with the other peoples of Ethiopia ...” May I ask why the conveners of the meeting propose the Oromo should seek other peoples’ agreement to develop policies on the use and administration of their own resources – specifically land – when Oromo people in Oromia are dying fighting for “abbaa biyyummaa” chanting “Oromiyaan kan Oromooti!”?" kun qeerroo Oromoo ganuudha, diiga ijoollee Oromooti qoosudha.

Wara akkasiti Oromoo fi Oromiyaa irratti yakka ykn summii Damman makate nyadha nun jeedhan kana nyane du'uun seera miti. Kana of irra falmachuun mirga Oromoof, haqa Oromof dhabachun gootumadha male yakka miti.

Yeroo Oromoon Ajjeefama, Hidhama, biyya ari'atama, lafa isaa fi hojii isaa irra buqifama jiru kanati, meesha fi rasaasaa biitne qabsoo biyya keessa goodhamuu irratti gargaruu qabnamoo?  wa'ee qabsoo biyya keessa dhifne of keenyaf seera bafachuuf ol dachane wal falmuu qabna?, utuu qurupheen foon hin ta'iin qabsoo dhifnee seera qoophesuu fi Angoo waliif qooduti mallaaqaa gudda dhangalasan halkan gutuu dhichiisa buluun yakka. Ijoollee Oromoo 100, 000 ol utuu mana hidha keessati dararama jirtu, lammii 20,000 ol qamaa hiratee Hospitala keessati utuu dararama jiru, wa'een isaan dagatamate dhukubin isaan nuti dhagamuu dhifne wa'ee Angoo fi dhichiisaa yaadun keenya yakka Oromoo gartuu Atalanta Conventionf dhiifama goodhumm hin qabne dha, kana hunda obsati caaliisaa birra darba jeechun naaf liqinfamuu dide. OPDO biyya keessa fi OPDOn biyya ala ijjarame yakka qabsoo Oromoo irratti dalaguu irra dubachuu qabdi. 

Oromoon waan irrati enyyu waliin ilee mari'achuu hin qabnetuu jira.


1. Afaan Oromoo Gutuuma lafa Oromoo irrati qoofa isaa Afaan Hoji ta'ee itti hojeetamuu qaba, keesummati Magaloota Oromoo keessati sababin isaa Magaloota Oromoo keessa warii jirtan itti badhadhan fi Afaan horma dubatani Oromoo xiqeessan kun wara Oromoo humanan buqisee irra qubate waan ta'anfi wa'ee Afaan fi abbamuma waan tokko iyuu kasuuf mirga hin qaban;

 2. Lafi Oromoo Rayyaa fi Azeboo kassa bakka Oromoo irra jiratee hundi mirgi isaa kabajamuu qaba, lafi Oromoo kan Oromoo irrati jirateti malee kan enyuu iyuu miti kun siiran gadaa keessatu seeran tumamee jira;

3. Bilisummaa fi Walabummaan Oromiyaa wareegama waga 45 lubu heedun itti dhamatee marii kamt iyuu hin dhiyatu, dhaabi wayee kana diina waliin tumsa umatuu iyuu diina Oromooti;

4. Addan Oromoo siirna Garboonfatan haqame, gutuuma Oromiyaa keessati dhurse hoji irra oluu qabachuu,

5. Dinagide Oromiyya kan kana dhura samamee deebisisu fi kan kana booda Oromiyaaf akka oluu goochuun dirqama, kun fi kkf mariif waan dhiyatu miti, qooduumuu waan hin qabne haqa Oromooti.

Nationalistoon Saboontoon Oromoo Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa barbadan gara tokkoti gurudhan gurmuu tokko jalati qabsoo wagoota 40 ol geggefama jiru kana xumuraa itti goochuf ajjeechaa, hidha fi dararama uummataa keenya irratti raawwacha jiru kana aritidhan furmata argamsisuuf humna keenya, dandeeti keenya fi qabeenya bakka tokkoti kayyoo Bilisummaa fi Walabumaaf olchuun Qeeroo Oromoo waraana Oromoo humna isaan cimmisun furmata yeroon nu irra egamatuu jeenen amana.

Yoo xinnate Oromoo biyya keessa jiru fi jaalan qabsoof mana ba'aan biyya ala jirtan ejjeenno keenya kana ni hubatuu jeedhen amana, kana dura Diasporan fira qabsoo Oromoo miti jeene bareesin ture namoota hedduf hin gale, diasporan maqa qabsoo himate biyya alati ID argate hundi qabsa'aa ofin jeedhu, qabsa'a akka hin tane xiifuma iyuu heddun isaan Afaan Oromoo wara beekan ijoolle Nyafxanya ta'uu isaan ergan hubadhe booda, kan ammo biyya alati qabsooti wara dabalaman qabsoo kara irratti gatani diina jala shubisuu wara egalandha. keesumati Activist warii ofin jeetu Pasporta wayyanen scholarshipn warii biyya batee hara guyyaa qabsoo Oromoo itti egalame jijjirte akka waan qabsoo of egalteti of mogasuu yaalun isaani nama gadisisa, qabsoo lubuun meeqa itti wareegame akka hin jireeti lakkawun heddu nu gube nu gugube jira, waan hunda yoo dagatamee qabsoon uummani Ambo - Midaqeenyi bara 2014 guyyaa murassati lubu 70 ol itti wareege haaluun mal jeechuu dha?. Wareegama FDG bara 2005 geggefame wari geggesa ture lubuun jiru beeka. kun maliif dagatama kana bara 2005 daganee atamti qabsoo Baroo Tumsa, Magarsa Barii, Abooma Mitiku, kkf faa atamin yaadana? wareegamtoota dagatan wareegama isaani fi  seena dhaluun yakka , hin hayyamun yoom ilee. Qabsoo Oromoo wareegama guda itti kafale harka habasha kami iyuu jalati kufu hin qabu. Waan hunda wal calala jira, Waan hunda Qabsoo Bilisumma fi Walabummaa Oromoo finfinnceu qabana. Habasha wari amana habashan booda isaan ganti mee  link kana bana dubsa gantuma habasha.

#Diasporan Fara qabsoo Oromoo malee fira qabsoo Oromoo tatee hin beektu. Sababin isaa:- 
ABO fi Ogganaa isaani rarraafne jeete warii labsite Diaspora dha. !!! 

ABO hin jiruu jeete warii Odeesitu diaspora dha !!!

Gandan warii saba keenya qooqooduu diaspora dha !!! 

Erga biyya batee bideen quufte booda Oromumma isaa ittiin ID argatee gantee Amanta kan leeliftuu diaspôra dha !!! 

TPLF waliin hojeechuu qabna jeete Tigireti kan harka ladhatuu diaspora dha !!! 

Maqa saba Oromoon malaqa sasabde kan itti bashanana jirtu diaspora dha !!! 

Median qabsoo biyya keessa burjajeesite qeeroo Oromoo kan ajeecha, hidha fi qama hirinaf saxila jiru diaspora dha !!! 

Amahara wagga 150 Oromoo fixaa jiru jala Oromoo galchuuf kan hojeecha jiru Diaspora dha !!! 

OPDO akka Junedin Sadoo faa kan booba jala dhokfatee ta'ee diaspora dha !!! 
Finfiinnen kan Oromoo miti kan saba fi sabilamiti jeedhe kan dubate Oromoo Diaspora keessa tokko !!! 

Guyya tokko utuu wareegama hin kafalin wareegama qeeroon biyya keessa kafalteen malaqa Oromoo irra kan gurata jiru diaspora dha. !!!

 Abbaan Qabsoo utuu jiruu maqa uumata Oromootin dhiiga Oromoon dhangalasee habashati kan gurguracha jiran diaspora dha. !!! 

Guyya guyya qabsa'aa galagala galgala Abba Dulla waliin warii hojeetan diaspora dha. !!!

 Qabsoo Oromoo kan takkalee Ogana utuu hin tanee diaspora dha. !!!

 Diasporadhan qabsoo Oromoo lamisheesuu irra dhabadhu jeena !!!


Gababamti diasporan Qabsoo Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa waan dagate fakata, Amla waraaqisa fi wareegama lubu kafaluuf murannoo hin qabu. Garuu Diasporan saba biyyati hafee fi qabsoo sabicha gargaruu ga'ee guda qaba ture.

Garuu Diasporan qabsoo Oromoo waan lama qoofa gargaruu 1faan Malaqan dargaruu, 2faa kara dhaabilee Oromoo hoji deplomasii fi hiira ba’uun gararuu. Kanaafu dhaabilee Oromoo miseensa isaan siirti gamagaman wal amanta cimma irrati hunda’an waliin deemuu banan baladha, utuu sanyii isaa gadii fageenyan hin qooratin keesumati nama biyya ala jiru Oromummaa isaa siirti hin beekmne miseensa goodhachun of baleesuu ta’aa. Oromoo hedduun keezii ini ittin ID argatetu Oromoo dha malee dhalootan Oromoo miti.

 http://www.oromoparliamentarians.org/dhimma_adda_addaa/Yaayaa%20calling.htm

 

Itti fufa.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved