Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

E E NY U Q A B S A A ‘ O N N I ? !

Beekan Gulummaa Irranaa

 

Takka takka gaaffiin namatti heddummataa

Nama harkaa babbadee qalbii namaa hataa

Hiika waan hundumaaf qabaachuun cimullee

Yeroo ammaa kana waatu naaf hingalle

 

Namnuu gaaffii guuree adeemaadha jira

Yeroo isaaf gamutti arrabaan waldira

Waan daftee hincufamneef boolli addunyaa kanaa

Dantaa gaggabaabduuf dabarsee wal-kenna

 

Baradhe kan jedhu kan qubee lakkaa’ee

Qabsoo lafa kaa’ee walnyaachuutti gadi taa’e

Kaan dalagaarra jira kaayyoof manaa ba’ee

Firarraa adda ba’ee namaa gadis ta’ee

 

Jiraachuu utuu qabuu akka nama tokkoo

Beelaan dararamaa baataa jira rakkoo

Kaan garuu wacumaan lafa dadayyaasaa

Haaduu qara lamaa saba addaan babaasa

  

Asiif achi fiiganii oduu tatamsaasuun

Waan guddaa kaa’anii harcaatuuf wal-aarsuun

Itti fafakkeessaaf of tuulummaan gamaa

Dubbiin waa’ee hinbaafneef susussuktuu namaa

 

Mee maali Oromoo maaltu fala laataa?

Gaarri bu’aa ba’iin maaliin walqixxaataa?

Mee akkam yoo goone lafa yaanne geenya

Saba gaddi madeessee jabeessuu dandeenya

  

Inni kaan yoo falmu dirree qabsoo seenee

Kaan FB bookkisa ta’eeraam maxxannee

Lagaan walqoqqoodee gajjallaaf gararraa

As achi kurkuraa fakkaatee gaararraa

 

Kan muraasni hojjeteen kumni yoo of jaje

Hirribarraa ka’ee sireerraa baajjajee

Nama gidduu seenee saba utuu qoqqooduu

Utuu waa hin hojjetiin afaaniin barooduu

  

Erga qabsoo ta’ee maqaansaa silumaa

Kan tokko cabetti inni maaf waamamaa?

Egaa jecha qabsoof hiikni habarbaadamuu

Malee kan akkakoo kuni takkaa itti hinwaamamuu

 

Kaanis afaan baneef galata hinargatiin

Kan gootni galmeesseen lugni itti hinwaamamiin

Yookaan nuuf haataa’u ulaagaan qabsoodhaa

Malee meeshaa hinta’iin bookkistuuf farroodhaa

 

Marartee sabasaaf isa lubbuu laate

Rasaasni diinotaa dhoksaatti isa nyaate

Kan qilinxoof Ziwaayiin mana isaaf ta’e

Maa’ikelaawwiif kachalleetti naftisaa dacha’e

Kan dhiiga fincaa’uu roorroon itti hammaattee

Homtuu isa hinargu firrillee irraa citee

Hayyuuf goota namaa kan seenaan yaadatu

Maqaan qabsoo kanaa isaan haawaamamtu

 

Isa gootni ilmaa kan falme ifatti

Malee anaaf ati goota miidiyaati

Barataa barnootasaa utuma jaallatuu

Isa hankaaksite ilmaan warra hattuu

 

Isa kaayyoo dheeraan jalaa gabaabbate

Fayyaa guutuus dhabee sammuudhaa maraate

Mana murtii dhaqus sobni itti murtaa’ee

Utuu dhugaa qabuu cabee hunkutaa’e

 

Isa haati hiyyeessaa cabdee guddifattee

Afaan rasaasaatiif dabarsitee laattee

Tarii saayinstistii ta’aaf kan eegame

Guyyaa adii saafaa sabaaf wareegame

 

Isaaf gale malee hiikkaan qabsoo suni

Maal goone maal qabna keenya maal ga’eeni

Beekaas jettu wallaalaa hayyuu jettee faarsuun

Amantiif lagaan waa meeqa munaaguun

Siifis ta’e anaaf homaa hiikkoo hinqabu

Namnuu nuffee dhiisaa gaafuma dadhabuu

 

Gochi keenyaa duwwaa afaan keenya guutuu

Saba gamtaa hinqabne kan halagaan miituu

Taakkuu tokko deemuun jennaan, maraatooni

Wanti anaaf hingalle eenyuu qabsaa’onni?

 

Beekan Gulummaa Irranaa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved